พีอี-1000

แผ่นพีวีซีใส ESD
มิถุนายน 15, 2016
เครื่องเชื่อมพลาสติก
มิถุนายน 15, 2016

พีอี-1000

คุณสมบัติ แข็ง ลื่น ความคงทนสูง ไม่สามารถเชื่อมได้  ทนเคมีได้ดี มีสี เขียว ดำ ขาว เป็น Food grade เหมาะสำหรับ งานอุตสาหกรรมเครื่องดื่มบรรจุขวด เป็นอุปกรณ์ประกอบ คอนเวเยอร์ลำเลียงขวด สตาร์วีล ลูกรอก เฟืองเกลียวตัวหนอนสำหรับเครื่องจักรผลิตสินค้าที่ข้นหนืด หรือเครื่องจักรอาหารข้นเหลว ความหนา 8 – 30 มม. 1 x 2 เมตร

“Wazi people need long silver jewelry pendant body, can not be hungry, have to think of some way.” Old man opening.
“Although the night is not calm, but during the day is nothing unusual, I bring some people out, be careful that should be no silver jewelry earring

problem.” Stone forest tiger.
Finally, dozens of young men in silver jewelry bracelet the village set, by the patriarch Shi Yunfeng came to the side of the lightning before the wood,

facing the old willow seriously pray.
Let the children fight the plentiful prey and return safely, and we will silver jewelry ring sacrifice and support you with devout hearts and

generations.
Began to upload, and every click, recommended, pandora sliver jewelry necklace collection of this book is very important, so that the book rushed, can

not do without every brother and sister, pandora silver jewelry pendant need everyone’s support. In addition, today at eight o’clock we can come to

crooked. The Crooked 2579 play, I also go. Also, thank you for all the brothers and sisters!
The second chapter skeleton
In the patriarch and some old people’s prayer, all pandora silver jewelry earring young adults are showing a solemn color, to worship. And many women

and children have also rushed over, quietly pray, pray to go pandora sliver jewelry bracelet to hunting relatives can be unharmed back.
The mountains are too dangerous to leave the willow guardian of pandora sliver jewelry ring the village, the outside will be a completely different

world, where filled with horror birds of prey and beasts.
In this way, the village’s strongest group of people carrying a giant bow, with a wide sword starting, and went into the mountains between the big Ze, suddenly a great shortage of breath toward the head.
Watched the hunting team to leave, the old patriarch Shi Yunfeng led a group Achieve sliver jewelry necklace of children came to the village on the

grass, the plate sat down and said: “Well, Achieve sliver jewelry pendant you guys this monkey should also study hard.
A group of children suddenly frown, one by one listless, reluctantly sitting around in Achieve sliver jewelry earring the surrounding, like the

withered leaves in general. Achieve sliver jewelry bracelet
“Grandpa grandfather, those birds, Alleviatesliver jewelry necklace like the ghosts of Achieve

sliver jewelry ring the same as the strange, it is difficult to Alleviate silver jewelry pendant learn, carefully mind what it to do?
“Yes ah, not as good as the father taught me the arrows useful!”
A group of children are all bitter gourd Alleviate silver jewelry earring face, it is very contradictory.
“You guys really do not know the truth, Alleviate silver jewelry ring the text is the tyranny of the Pacific ancient genetically manifested in the bones

of the symbol, Alleviate silver jewelry bracelet contains the mysterious power, how many people want to learn no way. Will be stronger than your father

how many times. “The old clan hate Auctionsliver jewelry necklace iron into steel, the number of them.
“Grandpa grandfather, you show us the strength of the text of it.” There is a slightly larger children said.
“Little do not come over.” The patriarch shouted Auction silver jewelry pendant at a distance.
Small bit of chasing after the five-color bird is trying Auction silver jewelry earring to pull a yellow dog’s tail, heard the confused turn, release

the hand Pidianpidian ran over, blinking bright eyes, said: “babbling, patriarch What about grandfather?
“I will teach you Auction silver jewelry bracelet that the use of the bone.” Shi Yunfeng Road.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *