ตู้ทดลองในห้องปฏิบัติการ

ตู้ทดลองในห้องปฏิบัติการสำหรับเตรียมสารเคมีและ ห้อง clean room ทดลองผสมเคมี ทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติ มีระบบดูดควันพิษ ประตูปิดเปิดทำจาก PVC ใส เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี สามารถติดติ้งไฟส่องสว่าง จุดจ่ายไฟฟ้า ซิงค์น้ำในตัวได้ เหมาะกับห้องปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ และโรงงานอื่น ๆ